ഹൈഡ്രോപോണിക് സിസ്റ്റം

  • ഹൈഡ്രോപോണിക് സിസ്റ്റം

    ഹൈഡ്രോപോണിക് സിസ്റ്റം

    ലംബമായ നടീൽ (വെർട്ടിക്കൽ അഗ്രികൾച്ചർ), സ്റ്റീരിയോ കൃഷി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് ലഭ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സമയബന്ധിതമായി 3D ഇടം ഉപയോഗിക്കുകയും അതിനാൽ ഭൂവിനിയോഗം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.