സ്ക്രീൻ സിസ്റ്റം

  • സ്ക്രീൻ സിസ്റ്റം

    സ്ക്രീൻ സിസ്റ്റം

    ഗ്രീൻ ഗ്ലാസ്ഹൗസ് കർട്ടൻ സിസ്റ്റം പ്രാഥമികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാഹ്യ ഷേഡിംഗും ആന്തരിക താപ ഇൻസുലേഷൻ സംവിധാനവുമാണ്, ഇത് അനാവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശം തടയുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് ഇൻസുലേഷൻ മെറ്റീരിയലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അടച്ച ഇടം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഷേഡിംഗ് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.